සංයුක්ත පරිවාරකය

  • සංයුක්ත පරිවාරකය

    සංයුක්ත පරිවාරකය

    පිරිවිතර සංයුක්ත පරිවාරකයක්, පාර විද්‍යුත් ද්‍රව්‍යයක් හෝ සන්නායකයක් ලෙසද හැඳින්වේ, එය විද්‍යුත් ධාරාවේ ප්‍රවාහයට ප්‍රතිරෝධී වන ද්‍රව්‍යයකි. මෙම වර්ගයේ සිලිකොන් රබර් ද්‍රව්‍ය විදුලි උපකරණවල කොටස්වල භාවිතා කරනුයේ විදුලි සන්නායක ආධාරයෙන් හෝ වෙන් කිරීම සඳහා ය. විදුලි බල සම්ප්‍රේෂණ වයර් උපයෝගීතා කණු හෝ කුළුණු වලට සම්බන්ධ කරන පරිවාරක ආධාරක සඳහා මෙම යෙදුම වඩාත් නිශ්චිතව භාවිතා කරයි. සංයුක්ත පරිවාරක අඩු වියදම්, සැහැල්ලු ...